Inicio - Artículos - Becas - Chistes - Examenes - Monografias - Profesores - Universidades

Universitat de Girona (UDG)
(Universidad de Cataluña (Catalunya) / Barcelona)


Universidades > Universidades en España > Universidades de Cataluña (Catalunya) / Barcelona

Vea las Universidades Online de España


Universitat de Girona (UDG):

Sitio web oficial: http://www.udg.es
 
Datos de contacto:
Universitat de Girona (UDG)
Plaza Sant Domènec, 1
Edificio Les Àligues
17071 Girona
Teléfonos de contacto
972 418 046
[email protected]


Se imparten las siguientes Titulaciones, Masters, Cursos, Carreras de grado, Postgrado y Doctorados:

Estudios de grado


Facultat d'Educació i Psicologia Facultad de Educación y Psicología
Educació Social Educación Social
Mestre/a d'Educació Infantil Maestro / a de Educación Infantil
Mestre/a d'Educació Primària Maestro / a de Educación Primaria
Psicologia Psicología
Facultat de Lletres Facultad de Letras
Comunicació Cultural Comunicación Cultural
Filosofia Filosofía
Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient Geografía, Ordenación del Territorio y Gestión del Medio Ambiente
Història Historia
Història de l'Art Historia del Arte
Llengua i Literatura Catalanes Lengua y Literatura Catalanas
Llengua i Literatura Espanyoles Lengua y Literatura Españolas
Facultat de Ciències Facultad de Ciencias
Biologia Biología
Biotecnologia Biotecnología
Ciències Ambientals Ciencias Ambientales
Química Química
Facultat de Dret Facultad de Derecho
Ciències Polítiques i de l'Administració Ciencias Políticas y de la Administración
Criminologia Criminología
Dret Derecho
Escola Politècnica Superior Escuela Politécnica Superior
Arquitectura Arquitectura
Enginyeria d'Edificació Ingeniería de Edificación
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Enginyeria Mecànica Ingeniería Mecánica
Enginyeria Química Ingeniería Química
Escola Universitària d'Infermeria Escuela Universitaria de Enfermería
Infermeria Enfermería
Facultat de Turisme Facultad de Turismo
Publicitat i Relacions Públiques Publicidad y Relaciones Públicas
Turisme Turismo
Facultat de Medicina Facultad de Medicina
Medicina Medicina
ERAM ERAM
Audiovisual i Multimèdia Audiovisual y Multimedia

graus centres adscrits grados centros adscritos
Centres adscrits Centros adscritos

Ciències de l'Activitat Física i l'Esport Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí) (Escuela Universitaria de Fisioterapia Garbí)
Direcció Hotelera Dirección Hotelera (Escola Universitària de Turisme de Sant Pol de Mar) (Escuela Universitaria de Turismo de Sant Pol de Mar)
Fisioteràpia Fisioterapia (Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí) (Escuela Universitaria de Fisioterapia Garbí)
Turisme Turismo (Escola Universitària de Turisme CETA) (Escuela Universitaria de Turismo CETA)
Turisme Turismo (Escola Universitària de Turisme Euroaula) (Escuela Universitaria de Turismo Euroaula)
Turisme Turismo (Escola Universitària de Turisme Formatic Barna) (Escuela Universitaria de Turismo Formatic Barna)
Turisme Turismo (Escola Universitària de Turisme Mediterrani) (Escuela Universitaria de Turismo Mediterrani)Primer i/o segon cicle Primer y / o segundo ciclo
Estudis de primer i/o segon cicle Estudios de primer y / o segundo ciclo
Els diferents ritmes en la implantació dels nous estudis de grau creen situacions diferents pel que fa a l'oferta d'accés als tradicionals estudis de primer i/o segon cicle. Los diferentes ritmos en la implantación de los nuevos estudios de grado crean situaciones diferentes en cuanto a la oferta de acceso a los tradicionales estudios de primer y / o segundo ciclo. A la relació següent trobareu, d'una banda, els estudis que el proper curs 2009-2010 continuaran oferint places d'accés (alguns des de primer curs, altres només al segon cicle), i de l'altra, els que deixaran de fer-ho. En la relación siguiente encontrarás, por un lado, los estudios que el próximo curso 2009-2010 seguirán ofreciendo plazas de acceso (algunos desde primer curso, otras sólo al segundo ciclo), y por otro, los que dejarán de hacerlo. Aquesta oferta està condicionada a la verificació dels nous plans d'estudis de grau per part de l'ANECA. Esta oferta está condicionada a la verificación de los nuevos planes de estudios de grado por parte de la ANECA. Per a més informació consulteu les Preguntes més freqüents sobre l'adaptació dels estudis a l'EEES . Para más información consulte las Preguntas más frecuentes sobre la adaptación de los estudios al EEES.


Estudis que ofereixen places d'accés per al curs 2009-2010 Estudios que ofrecen plazas de acceso para el curso 2009-2010
Administració i Direcció d'Empreses (ofereix accés tant al primer com al segon cicle) Administración y Dirección de Empresas (ofrece acceso tanto al primero como al segundo ciclo)
Ciències Empresarials Ciencias Empresariales
Economia (ofereix accés tant al primer com al segon cicle) Economía (ofrece acceso tanto al primero como al segundo ciclo)
Enginyeria Industrial (ofereix accés tant al primer com al segon cicle) Ingeniería Industrial (ofrece acceso tanto al primero como al segundo ciclo)
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Explotacions Agropecuàries Ingeniería Técnica Agrícola, especialidad en Explotaciones Agropecuarias
Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Agroalimentàries Ingeniería Técnica Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias y Agroalimentarias
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas
Estudis que ofereixen places d'accés només al segon cicle per al curs 2009-2010 Estudios que ofrecen plazas de acceso sólo al segundo ciclo para el curso 2009-2010
Biologia Biología
Ciència i Tecnologia dels Aliments Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Ciències Ambientals Ciencias Ambientales
Enginyeria en Informàtica Ingeniería en Informática
Filologia Catalana Filología Catalana
Filologia Hispànica Filología Hispánica
Filologia Romànica Filología Románica
Pedagogia Pedagogía
Psicopedagogia Psicopedagogía
Publicitat i Relacions Públiques Publicidad y Relaciones Públicas
Química Química
Estudis que ja no ofereixen places d'accés per al curs 2009-2010 Estudios que ya no ofrecen plazas de acceso para el curso 2009-2010
Arquitectura Arquitectura
Arquitectura Tècnica Arquitectura Técnica
Ciències del Treball Ciencias del Trabajo
Criminologia Criminología
Dret Derecho
Educació Social Educación Social
Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte (estudi propi) Ingeniería del Diseño Industrial y Desarrollo del Producto (estudio propio)
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Electrònica Industrial Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica Industrial
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Mecánica
Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Química Industrial Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Química Industrial
Filosofia Filosofía
Fisioteràpia Fisioterapia
Geografia Geografía
Gestió i Administració Pública Gestión y Administración Pública
Història Historia
Història de l'Art Historia del Arte
Infermeria Enfermería
Mestre/a, especialitat en Educació Física Maestro / a, especialidad en Educación Física
Mestre/a, especialitat en Educació Infantil Maestro / a, especialidad en Educación Infantil
Mestre/a, especialitat en Educació Musical Maestro / a, especialidad en Educación Musical
Mestre/a, especialitat en Educació Primària Maestro / a, especialidad en Educación Primaria
Mestre/a, especialitat en Llengua Estrangera (Anglès) Maestro / a, especialidad en Lengua Extranjera (Inglés)
Psicologia Psicología
Realització Audiovisual i Multimèdia (estudi propi) Realización Audiovisual y Multimedia (estudio propio)
Turisme Turismo
Másters universitarios 2009-2010
Ciències Experimentals i Sostenibilitat Ciencias Experimentales y Sostenibilidad
Màster en Ciència i Tecnologia de l'Aigua Máster en Ciencia y Tecnología del Agua
Màster en Medi Ambient Máster en Medio Ambiente
Màster Interuniversitari en Ecologia Fonamental i Aplicada Máster Interuniversitario en Ecología Fundamental y Aplicada
Màster interuniversitari en Química Teòrica i Computacional Máster interuniversitario en Química Teórica y Computacional
Màster Interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades Máster Interuniversitario en Técnicas Cromatográficas Aplicadas
Molecular Design & Medicinal Chemistry (MECHMOD) Molecular Design & Medicinal Chemistry (MECHMOD)
Ciències Humanes i de la Cultura Ciencias Humanas y de la Cultura
Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües / Llengües i Moviments de Població Máster en Enseñanza de Español y Catalán como Segundas Lenguas / Lenguas y Movimientos de Población
Màster en Gestió del Patrimoni Cultural en l'Àmbit Local Máster en Gestión del Patrimonio Cultural en el Ámbito Local
Màster en Iniciació a la Recerca en Humanitats: Història, Art, Filosofia, Llengua i Literatura Máster en Iniciación a la Investigación en Humanidades: Historia, Arte, Filosofía, Lengua y Literatura
Màster Interuniversitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge Máster Interuniversitario en Ciencia Cognitiva y Lenguaje
Màster Interuniversitari en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política Máster Interuniversitario en Ciudadanía y Derechos Humanos: Ética y Política
Màster Interuniversitari en Filosofia Analítica (*) Máster Interuniversitario en Filosofía Analítica (*)
Màster Interuniversitari La Filosofia Contemporània: Tendències i Debats Máster Interuniversitario La Filosofía Contemporánea: Tendencias y Debates
Ciències Socials, de l'Educació i de la Salut Ciencias Sociales, de la Educación y la Salud
Màster en Educació en la Diversitat Máster en Educación en la Diversidad
Màster en Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (*) Máster en Profesorado de ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (*)
Màster en Promoció de la Salut Máster en Promoción de la Salud
Màster en Psicologia Clínica, de la Salut i Qualitat de Vida (*) Máster en Psicología Clínica, de la Salud y Calidad de Vida (*)
Màster interuniversitari en Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista Máster interuniversitario en Artes Visuales y Educación: un Enfoque Construccionista
Màster Interuniversitari en Estudi de Dones, Gènere i Ciutadania Máster Interuniversitario en Estudio de Mujeres, Género y Ciudadanía
Màster Interuniversitari en Gestió Cultural (*) Máster Interuniversitario en Gestión Cultural (*)
Màster Interuniversitari en Intervenció Psicosocial Máster Interuniversitario en Intervención Psicosocial
Màster interuniversitari en Joventut i Societat Máster interuniversitario en Juventud y Sociedad
Màster Interuniversitari en Psicologia de l'Educació (MIPE) Máster Interuniversitario en Psicología de la Educación (MIPE)
Tecnologia Tecnología
Erasmus Mundus European Masters in Vision and Robotics (VIBOT) Erasmus Mundus European Masters in Vision and Robotics (VIBOT)
Màster en Biotecnologia Alimentària Máster en Biotecnología Alimentaria
Màster en Informàtica Industrial, Automàtica, Computació i Sistemes (MIIACS) (*) Máster en Informática Industrial, Automática, Computación y Sistemas (MIIACS) (*)
Màster en Mecànica de Materials i Estructures Máster en Mecánica de Materiales y Estructuras
Màster Interuniversitari en Enginyeria Tèxtil, Paperera i Gràfica Máster Interuniversitario en Ingeniería Textil, Papelera y Gráfica
Màster Interuniversitari en Environmental Process Control Engineering Máster Interuniversitario en Environmental Process Control Engineering
Màster Interuniversitari en Polímers i Biopolímers Máster Interuniversitario en Polímeros y Biopolímeros
Turisme, Dret i Empresa Turismo, Derecho y Empresa
Business Innovation and Technology Management Business Innovation and Technology Management
European Master in Tourism Management European Master in Tourism Management
Màster en Dret dels Negocis i del Sector Privat Máster en Derecho de los Negocios y del Sector Privado
Màster en Dret Públic: Globalització i Cultures Jurídiques (*) Máster en Derecho Público: Globalización y Culturas Jurídicas (*)
Màster en Economia de l'Empresa. Máster en Economía de la Empresa. Integració Econòmica Europea i Direcció d'Empreses Integración Económica Europea y Dirección de Empresas
Màster Interuniversitari en Direcció i Planificació de Turisme Máster Interuniversitario en Dirección y Planificación de Turismo


(*) Plans d'estudis pendents de verificació per part de l'ANECA (*) Planes de estudios pendientes de verificación por parte de la ANECA
Programas de doctorado
Programa de Doctorat en Ciències Experimentals i Sostenibilitat ( MQ ) Programa de Doctorado en Ciencias Experimentales y Sostenibilidad (MQ)
Programa de Doctorat en Ciències Humanes i de la Cultura ( MQ ) Programa de Doctorado en Ciencias Humanas y de la Cultura (MQ)
Programa de Doctorat en Ciències Socials, de l'Educació i de la Salut Programa de Doctorado en Ciencias Sociales, de la Educación y la Salud
Programa de Doctorat en Tecnologia (Informàtica, Automàtica, Agroalimentària, Tèxtil i Paperera, Materials i Estructures, Polímers i Innovació) ( MQ ) Programa de Doctorado en Tecnología (Informática, Automática, Agroalimentaria, Textil y Papelera, Materiales y Estructuras, Polímeros e Innovación) (MQ)
Programa de Doctorat en Turisme, Dret i Empresa ( MQ ) Programa de Doctorado en Turismo, Derecho y Empresa (MQ)

(MQ) = Programa de doctorat distingit amb la menció de qualitat atorgada pel Ministeri de Ciència i Innovació (MCINN). (MQ) = Programa de doctorado distinguido con la mención de calidad otorgada por el Ministerio de Ciencia e Innovación (McInnes).
Turisme - escoles adscrites Turismo - escuelas adscritas
 

 

View this page in english

COPYRIGHT 2020 ALTILLO.COM®  |  ALTILLO EN FACEBOOK  |  CONTACTO